Eyedro EHEM1-LV

Eyedro EHEM1-LV ethernet connected 2 sensor electricity monitor